SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pokud se člověk ocitne v nepříznivé sociální situaci, má nárok na některou sociální službu, která mu má pomoci vrátit se do běžného života a postavit se zpět na vlastní nohy. Snaží se ho začlenit zpět do společnosti. Lze je poskytovat ambulantně – člověk za službou dochází, terénně – služba dochází za člověkem, nebo pobytově – jedinec je ubytován v některém ze sociálních zařízeních (stacionáři, azylovém domě, domově pro seniory, domě na půl cesty apod.). Sociální služby se také liší podle druhu na poradenství, služby prevence a služby péče.
devastace domu

Sociální poradenství

–          Sdělování informací
–          Kontakt se společností
–          Pomoc při uplatňování práv
–          Pomoc s vyřizováním osobních věcí, s úřady apod.

Sociální prevence

Tyto služby se snaží zabránit vyloučení člověka ze společnosti a předcházet tak patologickým jevům. Patří mezi ně například:
–          Kontaktní a krizová centra
–          Azylové domy
–          Nízkoprahová zařízení
–          Noclehárny
–          Telefonická krizová pomoc
–           
–          Terapeutické komunity pro závislé apod.

Sociální péče

Hlavním cílem těchto služeb je zajistit člověku samostatnost a soběstačnost, potažmo zachovat jeho důstojnost.
–          Pečovatelská služba
–          Osobní asistence
–          Chráněné bydlení
–          Domovy pro seniory
–          Domovy pro osoby se zdravotním postižením

NÁPLŇ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Je to především:
§  pomoc při hygieně nebo stravě,
§  výchovné činnosti,
§  poskytnutí ubytování, stravy,
§  poradenství,
§  terapie,
§  krizová odborná pomoc,
§  podpora
§  nácvik dovedností potřebných k začlenění do společnosti.
pantofle před bezdomovcem

Kdo služby využívá:

Nejčastěji sociální služby využívají tito klienti:
–          bezdomovci,
–          závislí na alkoholu nebo drogách,
–          matky samoživitelky,
–          oběti domácího násilí,
–          lidé se zdravotním či mentálním postižením,
–          senioři,
–          lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách,
–          osoby propuštěné z výkonu trestu,
–          mladí opouštějící dětské domovy,
–          lidé zasažení mimořádnou přírodní katastrofou.

Comments are closed.