SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pokud se člověk ocitne v nepříznivé sociální situaci, má nárok na některou sociální službu, která mu má pomoci vrátit se do běžného života a postavit se zpět na vlastní nohy. Snaží se ho začlenit zpět do společnosti. Lze je poskytovat ambulantně – člověk za službou dochází, terénně – služba dochází za člověkem, nebo pobytově – jedinec je ubytován v některém ze sociálních zařízeních (stacionáři, azylovém domě, domově pro seniory, domě na půl cesty apod.). Sociální služby se také liší podle druhu na poradenství, služby prevence a služby péče.
devastace domu

Sociální poradenství

– Sdělování informací
– Kontakt se společností
– Pomoc při uplatňování práv
– Pomoc s vyřizováním osobních věcí, s úřady apod.

Sociální prevence

Tyto služby se snaží zabránit vyloučení člověka ze společnosti a předcházet tak patologickým jevům. Patří mezi ně například:
– Kontaktní a krizová centra
– Azylové domy
– Nízkoprahová zařízení
– Noclehárny
– Telefonická krizová pomoc

– Terapeutické komunity pro závislé apod.

Sociální péče

Hlavním cílem těchto služeb je zajistit člověku samostatnost a soběstačnost, potažmo zachovat jeho důstojnost.
– Pečovatelská služba
– Osobní asistence
– Chráněné bydlení
– Domovy pro seniory
– Domovy pro osoby se zdravotním postižením

NÁPLŇ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Je to především:
§ pomoc při hygieně nebo stravě,
§ výchovné činnosti,
§ poskytnutí ubytování, stravy,
§ poradenství,
§ terapie,
§ krizová odborná pomoc,
§ podpora
§ nácvik dovedností potřebných k začlenění do společnosti.
pantofle před bezdomovcem

Kdo služby využívá:

Nejčastěji sociální služby využívají tito klienti:
– bezdomovci,
– závislí na alkoholu nebo drogách,
– matky samoživitelky,
– oběti domácího násilí,
– lidé se zdravotním či mentálním postižením,
– senioři,
– lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách,
– osoby propuštěné z výkonu trestu,
– mladí opouštějící dětské domovy,
– lidé zasažení mimořádnou přírodní katastrofou.

Comments are closed.